Zapytanie ofertowe -AUDYT ENERGETYCZNY NA ZAKOŃCZENIE ZADANIA TERMOMODERNIZACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE  NA

WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO NA KONIEC ZADANIA INWESTYCYJNEGO

 Głęboka termomodernizacja obiektu Dębowy Dwór

  Firma Debowy Dwor s.c.  zwraca się do Wykonawców z prośbą o złożenie oferty cenowej:

 I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Debowy Dwor s.c , Ul. Wczasowa 4, 59-850 Swieradow Zdroj

NIP 613-142-25-78, REGON: 230897756, tel. 0048 511-915-695

e-mail: mbchuderska@gmail.com

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.debowydwor.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.      Wykonanie kompleksowego Audytu Energetycznego po zakończeniu zadania inwestycyjnego  dla  budynku Debowy Dwor zlokalizowanego przy ul. Wczasowej 4 w Swieradowie w związku z realizacją projektu pn. . „Głęboka termomodernizacja pensjonatu z uwzglednieniem OZE i remontu elewacji”

- przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu Os priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 3.2 „ Efektywnosc energetyczna w MSP – konkurs horyzontalny” , schemat 3.2.A  „Gleboka modernizacja energetyczna obiektow, w tym wymiana lub modernizacja zrodla energii, majaca na celu zwiekszenie efektywnosci energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepla oraz zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzglednieniem OZE ( z wylaczeniem zrodel w ukladzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)  współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

III. Zakres przedmiotu obejmuje:

1.      Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego pensjonatu Debowy Dwor w Swieradowie Zdroju dla inwestycji 
pn. . „Gleboka t
ermomodernizacja pensjonatu z uwzglednieniem OZE i remontu elewacji”

 

 1.1. Audyt Energetyczny ma spełniać wymagania określone w:

a) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r., w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.)

b) Ustawie z dnia 28 listopada 2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.).

Ponadto audyt energetyczny należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami, w tym w szczególności z wymogami określonymi w ramach Ogłoszenia o naborze wniosków.

 1.2. Głównym zadaniem audytu energetycznego  ma być:

a)      określenie  uzyskanej oszczędności energetycznej wynikającej z realizacji  zadania inwestycyjnego opisanej szczegółowo w audycie energetycznym powstałym przed przystąpienia do termomodernizacji obiektu.Wykazanie oszczędności energii w sposób obiektywny zgodny z dobrymi praktykami i aktualnym stanem wiedzy technicznej, poprzez wskazanie obligatoryjnego wskaźnika rezultatu, tj.: „Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego” wyrażanego w jednostce „MWh/rok” oraz efektu ekologicznego wyrażonego w procentowym zmniejszeniu emisji do powietrza oraz wykorzystaniu OZE.

 1.4. Charakterystyka obiektu objętego audytem energetycznym:

    Zakres opracowania obejmuje budynek pensjonatu Debowy Dwor  zlokalizowany przy ul. Wczasowej 4 w Swieradowie Zdroju. w ramach termomodernizacji wspomnianego ośrodka.

a) Podstawowe parametry określające wielkość budynku :

Powierzchnia zabudowy: 194,00 m2 , Powierzchnia użytkowa budynku: 700 m2

Kubatura budynku: 2480,00 m3  Wysokość:    > 12 m, Ilość kondygnacji:       5

IV. Termin realizacji zamówienia:

1. Opracowanie kompleksowego audytu energetycznego budynku  do  15 czerwca  2018 r.

V. Sposób zlecenia zadań

Po wyłonieniu wykonawcy ( na podstawie najlepszej, najniższej ceny) zlecenie wykonania audytu energetycznego zostanie przekazane w formie telefonicznej oraz potwierdzone mailowo  przez  Zleceniodawcę  z maila: mbchuderska@gmail.com

 Odbędzie się to  bez podpisywania dodatkowej umowy o wykonanie audytu, na podstawie ninijszego  zapytania ofertowego. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  DO DNIA 11.06.2018 ROKU DO GODZ. 15:00.

                                             

  Załącznik do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie audytu energetycznego na zakończenie zadania inwestycyjnego  w ramach realizacji projektu unijnego  na głęboką termomodernizację pensjonatu Dębowy Dwór w Świeradowie Zdroju

 

(zadanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro)

Zamawiający:

Firma Dębowy Dwór s.c, Ul. Wczasowa 4, 59-850 Świeradów Zdrój

Adres korespondencyjny  : mbchuderska@gmail.com

Wykonawca:

…………………………………………………….……………

(nazwa i adres)

 1) W nawiązaniu do zapytania ofertowego  na wykonanie ww. zamówienia oferuję/jemy*) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto w kwocie: ……………… zł;

- podatek VAT ……% w kwocie: …………….. zł;

- brutto w kwocie: ……………….. zł;

  słownie: ……………………………………………………………………………….zł brutto)

Powyższa cena obejmuje wszystkie składniki kosztowe zamówienia.

2) Przedmiot zamówienia zrealizuję/my* w terminie do dnia  ……………... 2018 r.

 3) W załączeniu przedkładam/my*) następujące kopie dokumentów w zakresie:

-  uprawnień wykonawczych,

-   referencji od innych zamawiających.

 

Miejscowość, data: …..….………….              Podpis: ……………..………………….

(imię i nazwisko wykonawcy lub upoważnionej osoby)

*) – niepotrzebne skreślić

Newsletter